قانون آیین دادرسی کیفري نموداري مصوب 1392/12/4

قانون آیین دادرسی کیفري نموداري مصوب 1392/12/4

قانون آیین دادرسی کیفري نموداري مصوب 1392/12/4

65000 تومان
امتیاز

قانون آیین دادرسی کیفري نموداري

6 تا در انبار

مولف:
رضا بولاغی- حبیب الله جمادي
تعداد صفحه:
424 صفحه
ناشر:
چتردانش
اشتراک:

قانون آیین دادرسی کیفري نموداري مصوب 1392/12/4