2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری

2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری

2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری

40000 تومان
امتیاز

2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری

1 تا در انبار

مولف:
گروه علمی چتر دانش
تعداد صفحه:
215 صفحه
ناشر:
چتردانش
اشتراک:

2000 نکته کلیدی آیین دادرسی کیفری