بسته های مشاوره و برنامه ریزی

بسته طرح پشتیبانی اختصاصی آزمونها

12500000 تومان
 • تعداد دوره: 1
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 10 ماه
 • پیگیری متقاضی: روزانه به جز پنجشنبه و تعطیلات رسمی

بسته طرح پشتیبانی تخصصی آزمونها

42500000 تومان
 • تعداد دوره: 1
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 10 ماه
 • پیگیری متقاضی: هر 7 روز یکبار

بسته طرح پشتیبانی جامع شروع از پایه

2850000 تومان
 • تعداد دوره: 1
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 12 ماه
 • پیگیری متقاضی: هر 7 روز یکبار