بسته های مشاوره و برنامه ریزی

طرح اختصاصی پشتیبانی 5 ماهه

12,000,000 تومان
 • ظرفیت باقی مانده: 0
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 5 ماه از زمان امضا برگه ثبت نام
 • پیگیری متقاضی: روزانه به جز پنجشنبه و تعطیلات رسمی

طرح تخصصی پشتیبانی 10 ماهه

19,120,000 تومان
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 10 ماه از زمان امضای برگه ثبت نام
 • پیگیری متقاضی: هر 7 روز یکبار

طرح تخصصی پشتیبانی 5 ماهه

8,250,000 تومان
 • ظرفیت باقی مانده: 8 نفر
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 5 ماه از زمان امضای برگه ثبت نام
 • پیگیری متقاضی: هر 7 روز یکبار

طرح اختصاصی پشتیبانی10 ماهه

31,500,000 تومان
 • ظرفیت باقی مانده: 0
 • نام استاد: ایمان خردمندی
 • مدت دوره: 10 ماه از زمان امضا برگه ثبت نام
 • پیگیری متقاضی: روزانه به جز پنجشنبه و تعطیلات رسمی